میزبانی وب خارج (SSD)

Linux-Host-50

فضای هاست 50MB
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد وبسایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل cPanel
تحویل آنی و خودکار
CXS
Free SSL
LiteSpeed
CloudLinux

Linux-Host-250

فضای هاست 250MB
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد وبسایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل cPanel
تحویل آنی و خودکار
CXS
Free SSL
LiteSpeed
CloudLinux

Linux-Host-500

فضای هاست 500MB
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد وبسایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل cPanel
تحویل آنی و خودکار
CXS
Free SSL
LiteSpeed
CloudLinux

Linux-Host-1000

فضای هاست 1000MB
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد وبسایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل cPanel
تحویل آنی و خودکار
CXS
Free SSL
LiteSpeed
CloudLinux

Linux-Host-2000

فضای هاست 2000MB
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد وبسایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل cPanel
تحویل آنی و خودکار
CXS
Free SSL
LiteSpeed
CloudLinux

Linux-Host-3000

فضای هاست 3000MB
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد وبسایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل cPanel
تحویل آنی و خودکار
CXS
Free SSL
LiteSpeed
CloudLinux

Linux-Host-4000

فضای هاست 4000MB
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد وبسایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل cPanel
تحویل آنی و خودکار
CXS
Free SSL
LiteSpeed
CloudLinux

Linux-Host-5000

فضای هاست 5000MB
ترافیک ماهانه نامحدود
تعداد وبسایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل cPanel
تحویل آنی و خودکار
CXS
Free SSL
LiteSpeed
CloudLinux